Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku
 • evidencia zásob
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • zabezpečovanie vedenia iných pomocných kníh
 • spracovanie účtovnej závierky

 • spracovanie výkazov o príjmoch a výdavkoch a zároveň aj o majetku a záväzkoch
 • zabezpečenie komplexnej daňovej agendy (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia
 • komplexné vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • poskytovanie informácií o zmenách v zákone v oblasti účtovníctva, daní a miezd

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • overenie úplnosti účtovných dokladov
 • spracovanie hlavnej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • spracovanie a evidencia faktúr od dodávateľov a odberateľov
 • evidovanie majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • evidencia zásob

 • evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • spracovanie účtovnej závierky s inventarizáciou saldokonta
 • spracovanie výkazov ziskov a strát, súvahy a všetkých poznámok potrebných k daňovému priznaniu
 • celkovú daňovú agendu (DPH, daň z príjmov, miestne dane)
 • daňová optimalizácia
 • komplexná mzdová agenda
 • spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta

Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:

 • spracovanie miezd zamestnancov zamestnaných na všetky druhy pomerov (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie mesačných výkazov sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • spracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • spracovanie evidenčného listu dôchodkového poistenia na Sociálnu poisťovňu v prípade ukončenia pracovného pomeru
 • poradenstvo v oblasti personalistiky a mzdovej agendy

Medzi ostatné ponúkané služby patrí:

 • kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzením
 • kontrola účtovníctva
 • zabezpečenie auditu

 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia
 • tvorba interných smerníc

Z referencií vyberáme

Eko-Profit SK

Naša účtovnícka kancelária ponúka komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva. Našou špecializáciou je aj mzdová agenda, zabezpečenie auditu a kontrola účtovníctva. Kompletnú ponuku nájdete na tomto odkaze.


Kontaktujte nás
0911 352 270

Eko-Profit SK

Závalie 19/A

Hlohovec